SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe in naročila oglasnih storitev na zunanjih oglasnih površinah družbe E-MEDIA d.o.o, Šmartinska cesta 152 G, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik). Splošni pogoji urejajo vsa pogodbena sodelovanja med družbo E-MEDIA d.o.o in pogodbenimi partnerji.


Kupec z naročilom oglasnega prostora potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji družbe E-MEDIA. Na željo naročnika lahko splošne pogoje v pisni obliki posredujemo kadarkoli, neprestano pa so dostopni tudi na spletni strani. Napotilo o obstoju teh splošnih pogojev se nahaja na vsaki ponudbi E-MEDIE, s sprejemom pa kupec potrjuje, da je seznanjen z navedenimi splošnimi pogoji. Če so s pogodbo določeni drugačni pogoji poslovanja, veljajo slednji. Dogovorjeni in dopolnjeni splošni pogoji poslovanja veljajo za oglasne storitve na vseh tipih nosilcev družbe E-MEDIA, v Republiki Sloveniji, od 01.09.2015. Ponudnik si pridržuje pravico, da splošne pogoje prilagodi tipu oglasnih nosilcev, o katerih bo pravočasno obvestil, ter ne vplivajo na že odgovorjena pogodbena sodelovanja. Posamezne elemente pogodbenega razmerja, lahko, po predhodnem pisnem dogovoru, stranki uredita drugače, kot
je določeno v teh splošnih pogojih.

 1. (način naročanja)

Naročila za oglasne storitve se sprejemajo zgolj v pisni obliki. V naročilu je potrebno nujno navesti želeno lokacijo oglaševanja, obdobje oglaševanja, z natančno navedenim datumom začetka in zaključka kampanje. Spremembe ali dopolnitve naročila morajo biti posredovane v pisni obliki.

 1. (agencijske storitve)

Pravico do posredovanja oglasnih sporočil ima izključno oglaševalska ali medijska agencija, ki opravlja storitev medijskega načrtovanja in zakup za konkretnega oglaševalca. Ostale pravne osebe lahko naročajo oglaševanje le v svojem imenu in za svoje potrebe. Ponudnik si v primeru kršitve tega določila pridržuje pravico zavrniti izvedbo naročene oglasne storitve, kljub temu pa je kupec dolžan plačati naročene oglasne storitve po pogojih, ki veljajo pri odpovedi naročila.

 1. (cene in popusti)

Cena najema oglasnega prostora je odvisna od dolžine in količine zakupljenih površin. Na podlagi tega se kupcu priznajo popusti na cene, ki so opredeljene v aktualnem ceniku in veljajo brez stroškov produkcije. Naročnik se lahko s ponudnikom dogovori o plačilu storitev pred pričetkom oglaševanja. Višina avansnega popusta se, za vsako naročilo, dogovori posebej.

 1. (priprava ponudbe in konkurenčne omejitve)

Kupec na podlagi povpraševanja, najkasneje v dveh delovnih dneh, dobi ponudbo, ki je sestavljena iz lokacij zunanjih oglasnih površin in drugega oglasnega prostora, cene najema ter stroškov produkcije. Kupec je seznanjen, da vsaka sprememba lokacije in dolžine zakupa vpliva na ceno.

Na podlagi konkurenčnih klavzul za oglaševanje na trgovskih centrih, si ponudnik pridržuje pravico, da v primeru konkurenčnih omejitev za oglaševanje na površinah posameznega trgovskega centra, le teh v ponudbo ne vključi. Ponudnik, o morebitnem obstoju konkurenčnih omejitev, pisno obvesti naročnika.

 1. (odgovornost glede vsebine oglasnih sporočil)

Kupec prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila. V primeru, da kupec krši zakonodajo, avtorske pravic ali Slovenski oglaševalski kodeks, neposredno odgovarja tretji osebi.

Če zaradi neustreznosti oglasnega sporočila pride do kazenske ovadbe, je kupec dolžan zagotoviti povrnitev vseh stroškov iz naslova kazni, stroškov pravnega zastopnika in sodnega postopka. V kolikor se naročena oglasna storitev zaradi inšpekcijskih služb ali za to pristojnih organov konča predčasno ali se sploh ne začne, je kupec dolžan vrednosti naročene storitve poravnati v celoti. Ponudnik lahko odkloni izvedbo naročene akcije kupca, v primeru, da pred objavo ugotovi, da je nameravano oglasno sporočilo v nasprotju z zakonskimi predpisi ali krši Slovenski oglaševalski kodeks in zato ni primerno za objavo v željeni obliki ali vsebini.

Oglaševana vsebina v razstavnem steklenem boxu mora biti pred pričetkom oglaševanja usklajena z nakupovalnim središčem kateri potrdi komunikacijo. Za razstavne eksponate izpostavljene v razstavnem boxu NE ODGOVARJAMO v primeru poškodb, vandalizma ali kraje ter je najemnik dolžan zagotoviti zavarovanje eksponatov ali drugo vrste zavarovanj v lastni režiji.

 1. (izvedba naročenih storitev)

Naročene oglasne kampanje se, z izjemo objav na digitalnem zaslonu, praviloma začenjajo 1.v mesecu in trajajo minimalno 1 mesec. V primeru zasedenosti posamezne površine in vnaprej dogovorjenem drugem terminu pričetka oglasne akcije, se kupec in ponudnik o tem pisno dogovorita pred potrditvijo oglasne kampanje. E-MEDIA ob potrditvi naročene oglasne kampanje naročniku v roku dveh delovnih dni posreduje natančna navodila za pripravo kreative. Reklamacij, v primeru neupoštevanja navodil na strani kupca, družba E-MEDIA ne bo upoštevala. Kreativa mora biti naložena na FTP naslov ponudnika ali posredovana kontaktni osebi ponudnika najkasneje 7 delovnih dni pred začetkom akcije. V primeru, da se kupec
odloči za izdelavo oglasnega platna v lastni režiji, ponudnik ne sprejema odgovornosti in stroškov za napake ter škodo, ki bi pri tem nastala. Namestitev oglasnega sporočila se izvaja na dan potrjene oglasne kampanje. V primeru povečanega obsega dela in logističnih težav, bo o terminu namestitve kupec pisno obveščen vsaj 2 delovna dneva pred akcijo.

 1. (priprava vsebine oglasa)

Kupec mora pri pripravi oglasne vsebine upoštevati konkurenčno klavzulo posameznega centra in lahko navaja le nakupovalni center na katerem se kupec izpostavi.

 1. (obveznosti ponudnika)

V času oglasne akcije, ponudnik zagotavlja kupcu redno vzdrževanje medijskih nosilcev na dogovorjenih lokacijah. Ob omejitvah oglaševanja na določenih površinah zaradi občinskih ali lastniških omejitev oziroma, če je kakorkoli drugače onemogočeno razpolaganje z oglasnimi površinami ponudnika, je kupec upravičen do nadomestne lokacije.

 1. (plačilni pogoji)

Plačilni pogoji, za posamezno storitev ali izdelek, so opredeljeni v ponudbi, ki jo je naročnik prejel. Če za razmerje ni sklenjena pogodba ali drugače dogovorjeni plačilni roki, znaša plačilni rok za najem oglasne površine 45 dni od namestitve oglasnega platna ali pričetka predvajanja oglasov na zaslonu. Stroške produkcije (zajemajo tisk, montažo in demontažo oglasnega platna) mora kupec poravnati v roku 20 dni od namestitve oglasnega platna. V primeru zamude plačila s strani kupca, je ponudnik upravičen kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti.

 1. (reklamacije)

Reklamacije kupcev, ki se nanašajo na neizpolnjene obveznosti ponudnika, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje za obravnavo: reklamacija mora biti podana v pisni obliki, najkasneje v roku 7 dni pred zaključkom obračunskega obdobja – mesec. Vsebovati mora konkretno opredeljeno lokacijo, razlogi za reklamacijo morajo biti natančno opisani in dokumentirani s fotografijo oglasne površine. Reklamacij po končanem oglaševanju ponudnik ne bo obravnaval. V primeru vandalizma ali višje sile, ki povzroči poškodbo oglasnega platna, družba E-MEDIA krije stroške ponovnega tiska in namestitve. Vse reklamacije, pripombe in predloge ponudnik sprejema pisno na naslovu E-MEDIA d.o.o, Šmartinska cesta 152 G, 1000 Ljubljana
ali na elektronskem naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 1. (odpoved naročenih storitev)  

Kupec lahko pred pričetkom naročene kampanje odpove sklenjeno pogodbo ali poslano naročilo, vendar najkasneje 1 mesec pred začetkom. V primeru kasnejše odpovedi, plača kupec najem površine, za sledeč mesec, v celoti.

Kupec lahko naročene storitve odpove tudi tekom kampanje, vendar se pri tem upoštevajo sledeči roki:
- Kadar je naročeno oglaševanje za daljše obdobje ( več kot 3 mesece ) je možno
sklenjeno pogodbo ali naročilo odpovedati s 3 mesečnim odpovednim rokom.
- V primeru najemov, do 3 mesece, je možno sklenjeno pogodbo ali naročilo odpovedati z 1 mesečnim odpovednim rokom. V obeh primerih prične teči odpoved zadnji dan v mesecu, v katerem je ponudnik prejel pisno odpoved naročila.

V primeru, da je bila že izdelana produkcija oglasnega sporočila, je naročnik dolžan, ob obveznostih iz naslova najema, poravnati še celotne stroške izdelave oglasa.

 1. (podnajem in posebne rešitve)

Kupec, v nobenem od primerov, ne sme dajati tretjim osebam v podnajem oglasnih nosilcev, ki jih je najel od ponudnika. Morebitne želje ali spremembe na oglasnem nosilcu mora kupec pisno sporočiti ponudniku pred začetkom kampanje.

 1. (končna določila)

Splošni pogoji poslovanja obvezujejo pogodbene stranke in začnejo veljati s sklenitvijo pogodbenega razmerja. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 01.01.2020

E-MEDIA d.o.o.