SPLOŠNI POGOJI


Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe in naročila oglasnih storitev na zunanjih oglasnih površinah družbe E-MEDIA d.o.o, Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik). Splošni pogoji urejajo vsa pogodbena sodelovanja med ponudnikom in pogodbenimi partnerji.
Kupec z naročilom oglasnega prostora potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji ponudnika. Na željo naročnika lahko ponudnik splošne pogoje kadarkoli posreduje tudi v pisni obliki.
Obvestilo o splošnih pogojih se nahaja na vsaki ponudbi ponudnika, s sprejemom pa kupec potrjuje, da je seznanjen z navedenimi splošnimi pogoji. Če so s pogodbo določeni drugačni pogoji poslovanja, veljajo slednji. Dogovorjeni in dopolnjeni splošni pogoji poslovanja veljajo za oglasne storitve na vseh tipih medijev ponudnika v Republiki Sloveniji od 1. 9. 2015. Ponudnik si pridržuje pravico, da splošne pogoje prilagodi tipu oglasnih medijev, o katerih bo pravočasno obvestil in ki ne vplivajo na že dogovorjena pogodbena sodelovanja. Posamezne elemente pogodbenega razmerja lahko po predhodnem pisnem dogovoru stranki uredita drugače kot je določeno v teh splošnih pogojih.

1. Način naročanja Naročila za oglasne storitve se sprejemajo zgolj v pisni obliki. V naročilu je potrebno navesti želeno lokacijo oglaševanja in obdobje oglaševanja z natančno navedenim datumom začetka in zaključka kampanje. Spremembe ali dopolnitve naročila morajo biti posredovane v pisni obliki.

2. Agencijske storitve Pravico do posredovanja oglasnih sporočil ima izključno oglaševalska ali medijska agencija, ki opravlja storitve medijskega načrtovanja in zakup za konkretnega oglaševalca. Ostale pravne osebe lahko naročajo oglaševanje le v svojem imenu in za svoje potrebe. Ponudnik si v primeru kršitve tega določila pridržuje pravico zavrniti izvedbo naročene oglasne storitve, kljub temu pa je kupec dolžan plačati naročene oglasne storitve po pogojih, ki veljajo pri odpovedi naročila.   

3. Priprava ponudbe in konkurenčne omejitve Kupec na podlagi povpraševanja najkasneje v dveh delovnih dneh dobi ponudbo, ki je sestavljena iz lokacij oglasnih površin, cene najema ter stroškov produkcije. Kupec je seznanjen, da vsaka sprememba lokacije in dolžine zakupa vpliva na ceno. Na podlagi konkurenčnih klavzul za oglaševanje na trgovskih centrih si ponudnik pridržuje pravico, da v primeru konkurenčnih omejitev za oglaševanje na površinah posameznega trgovskega centra teh v ponudbo ne vključi. Ponudnik o morebitnem obstoju konkurenčnih omejitev pisno obvesti naročnika.

4. Cene in popusti Cena najema oglasnega prostora je odvisna od dolžine in količine zakupljenih površin. Na podlagi tega se kupcu priznajo popusti na cene, ki so opredeljene v aktualnem ceniku in veljajo brez stroškov produkcije. Naročnik se lahko s ponudnikom dogovori o plačilu storitev pred pričetkom oglaševanja. Višina avansnega popusta se dogovori za vsako naročilo posebej.

5. Odgovornost glede vsebine oglasnih sporočil Kupec prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila. V primeru, da kupec krši zakonodajo, avtorske pravice ali Slovenski oglaševalski kodeks, neposredno odgovarja tretji osebi. Če zaradi neustreznosti oglasnega sporočila pride do kazenske ovadbe, je kupec dolžan povrniti vse stroške kazni, pravnega zastopnika in sodnega postopka. Če se oglasna storitev zaradi inšpekcijskih služb ali za to pristojnih organov konča predčasno ali se sploh ne začne, je kupec dolžan vrednosti naročene storitve poravnati v celoti. Ponudnik lahko odkloni izvedbo naročene kampanje kupca, če pred objavo ugotovi, da je nameravano oglasno sporočilo v nasprotju z zakonskimi predpisi ali krši Slovenski oglaševalski kodeks in zato ni primerno za objavo v želeni obliki ali vsebini. Vsebino razstavnega boxu mora pred pričetkom oglaševanja potrditi tudi nakupovalno središče. Za razstavne eksponate, izpostavljene v razstavnem boxu, ponudnik NE ODGOVARJA v primeru poškodb, vandalizma ali kraje. Najemnik je sam dolžan zagotoviti zavarovanje eksponatov.

6. Izvedba naročenih storitev Naročene oglasne kampanje se (z izjemo objav na digitalnem zaslonu) praviloma začenjajo 1. v mesecu in trajajo minimalno 1 mesec. V primeru zasedenosti posamezne površine in vnaprej dogovorjenem drugem terminu pričetka oglasne kampanje, se kupec in ponudnik o tem pisno dogovorita pred potrditvijo oglasne kampanje. Ponudnik ob potrditvi naročene oglasne kampanje naročniku v roku dveh delovnih dni posreduje natančna navodila za pripravo kreative. Reklamacij v primeru neupoštevanja navodil iz strani kupca ponudnik ne bo upošteval. Kreativa mora biti naložena na FTP naslov ponudnika ali posredovana kontaktni osebi ponudnika najkasneje 7 delovnih dni pred začetkom kampanje. V primeru, da se kupec odloči za izdelavo oglasnega platna v lastni režiji, ponudnik ne sprejema odgovornosti in stroškov za napake ter škodo, ki bi pri tem nastala. Namestitev oglasnega sporočila se izvaja na dan potrjene oglasne kampanje. V primeru povečanega obsega dela ali logističnih težav, bo o terminu namestitve kupec pisno obveščen vsaj 2 delovna dneva pred pričetkom kampanje.

7. Priprava vsebine oglasa Kupec mora pri pripravi oglasne vsebine upoštevati konkurenčno klavzulo posameznega centra in lahko v oglasu izpostavi le nakupovalni center, na katerem se oglašuje.

8. Obveznosti ponudnika V času oglasne akcije ponudnik kupcu zagotavlja redno vzdrževanje medijskih nosilcev na dogovorjenih lokacijah. Ob omejitvah oglaševanja na določenih površinah zaradi občinskih ali lastniških omejitev oziroma če je kakorkoli drugače onemogočeno razpolaganje z oglasnimi površinami ponudnika, je kupec upravičen do nadomestne lokacije.

9. Plačilni pogoji Plačilni pogoji za posamezno storitev ali izdelek so opredeljeni v ponudbi, ki jo je naročnik prejel. Če za razmerje ni sklenjena pogodba ali niso drugače dogovorjeni plačilni roki, znaša plačilni rok za najem oglasne površine 45 dni od namestitve oglasnega platna ali pričetka predvajanja oglasov na zaslonu. Stroške produkcije (zajemajo tisk, montažo in demontažo oglasnega platna) mora kupec poravnati v roku 20 dni od namestitve oglasnega platna. V primeru, da kupec zamuja s plačilom, je ponudnik kupcu upravičen zaračunati zakonske zamudne obresti.

10. Reklamacije Reklamacije kupcev, ki se nanašajo na neizpolnjene obveznosti ponudnika, morajo izpolnjevati naslednje pogoje za obravnavo:
- Reklamacija mora biti podana v pisni obliki in najkasneje v roku 7 dni pred zaključkom obračunskega obdobja (mesec)
- Vsebovati mora konkretno lokacijo
- Razlogi za reklamacijo morajo biti natančno opisani in dokumentirani s fotografijo oglasne površine. 

Reklamacij po končanem oglaševanju ponudnik ne bo obravnaval. V primeru vandalizma ali višje sile, ki povzroči poškodbo oglasnega platna, ponudnik krije stroške ponovnega tiska in namestitve. Vse reklamacije, pripombe in predloge ponudnik sprejema pisno na naslovu E-MEDIA d.o.o, Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

11. Odpoved naročenih storitev  Kupec lahko pred pričetkom naročene kampanje odpove sklenjeno pogodbo ali poslano naročilo, vendar najkasneje 1 mesec pred začetkom. V primeru kasnejše odpovedi kupec plača najem površine v celoti za sledeči mesec. Kupec lahko naročene storitve odpove tudi v času trajanja kampanje, vendar se pri tem upoštevajo sledeči roki:
- Ko je naročeno oglaševanje za daljše obdobje (več kot 3 mesece), je možno sklenjeno pogodbo ali naročilo odpovedati s 3-mesečnim odpovednim rokom
- V primeru najema do 3 mesecev je možno sklenjeno pogodbo ali naročilo odpovedati z 1-mesečnim odpovednim rokom
-  V obeh primerih prične teči odpoved zadnji dan v mesecu, v katerem je ponudnik prejel pisno odpoved naročila.
V primeru, da je bilo oglasnega sporočila že izdelano ali celo nameščeno, je naročnik poleg obveznosti  najema dolžan poravnati še celotne stroške izdelave in montaže ter demontaže oglasa.

12. Podnajem in posebne rešitve Kupec medijskih nosilcev, ki jih je najel od ponudnika, ne sme dajati v podnajem tretjim osebam. Morebitne spremembe na medijskem nosilcu mora kupec pisno sporočiti ponudniku pred začetkom kampanje.

13. Končna določila Splošni pogoji poslovanja obvezujejo pogodbene stranke in začnejo veljati s sklenitvijo pogodbenega razmerja. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 1. 1. 2021
E-MEDIA d.o.o.